Skip to content

Fjällgymnasiet

Fjällgymnasiet

Fjällgymnasiet i Svenstavik är en liten skola med ca 140 elever och kommunens enda gymnasieskola idag. På en liten skola försvinner du inte i mängden. Du lär känna både dina klasskompisar och elever från andra program.
Små klasser ger automatiskt mer tid per elev. Du har lätt att få lärarhjälp när du behöver det. Miljön är fräsch och ombonad. Stämningen familjär och avspänd.

Onne skavla vaeriej byreskisnie

Fjällgymnasiet lea akte onne skavla 100 learohkigujmie. Ih akten onne skavlesne jeatjebi ektesne gaarvenh. Datne dovne dej dov klaassevoelpigujmie åahpenh jïh learohkigujmie jeatjah lohkehtimmieprogrammine. Smaave klaassine buerebe tïjjem fïerhten learoehkasse sjædta. Dutnjien aelhkie viehkiem lohkehtæjjeste åadtjodh jis daarpesjh. Skavlan byjreske tryjjes jïh murreds. Seadtoes jïh joeledslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Periodisering

Periodisering är kanske vår starkaste sida. Du läser dina kurser uppdelat på 5 perioder/år. Det innebär att du under varje period kan koncentrera dig på ett färre antal kurser än i ett ordinarie schema. Stressen och pressen minskar. Du hinner lättare med arbetet och du får tid att smälta allt. Du läser ofta klart en kurs innan nästa börjar. Proven hopar sig inte vid terminsslut. Periodiseringen ger både möjlighet till fördjupning men även extra stöd i en kurs.

Digitala resurser ger möjlighet till distansarbete

I vår datortäta miljö lägger vi upp våra kurser på internet. Vi använder Schoolsoft som är en helt webbaserad plattform, vilket innebär att elever och lärare oavsett var de befinner sig kan arbeta med olika kursmaterial och dokument som ligger där.

För elever och lärare ges härmed stora möjligheter till distansstudier där läraren faktiskt finns tillgänglig i studiesituationen, till exempel då elever är på träningsläger eller då man har behov av hemstudier. Det betyder att om du har lång väg till skolan kan du vissa dagar studera hemifrån. Eftersom vi använder oss av olika digitala verktyg, och att alla elever får låna en bärbar dator blir du friare att disponera din arbetstid.

Schema

Alla elever har ett schema som består av arbetstid och lektionstid. Grupperingarna är flexibla, och kan bestå av elever från olika årskurser och program. Schemat är mycket individuellt, och anpassas till inriktning, program och individuella behov.

Studieplaner – utvecklingssamtal

Varje termin genomförs utvecklingssamtal med elev/vårdnadshavare. Samtalet skall resultera i att en individuell utvecklingsplan uppförs för varje elev. Denna ligger sedan till grund för elevens fortsatta arbete under terminen.

Utvärdering av IUP sker kontinuerligt under arbetsåret. Upprättad IUP ligger sedan till grund för nästkommande samtal.

Elevdemokrati – elevråd

Elevrådet på skolan är sammansatt av elever från alla årskurser och inriktningar. Rådet leds av rektor och är elevernas demokratiska organ i skolorganisationen.

Om du som elev är nyfiken eller vill veta mer om elevråd, läs mera på http://svea.org/länk till annan webbplats som är Sveriges elevråds hemsida.

Se världen med Fjällgymnasiet

På Fjällgymnasiet jobbar vi aktivt med att möjliggöra för elever att ta del av andra kulturer under sin studietid, både på hemmaplan men även genom utbyten, studieresor och praktik i andra länder. De senaste åren har vi besökt både Indien och Kina. Studera på en liten skola som har hela världen som arbetsplats.

NIU — Nationellt godkänd Idrottsutbildning

Skolan är NIU godkänd på våra idrottsalternativ Alpint, Längd och Skidskytte. Detta innebär att du som elev kan välja att fördjupa dig i ett idrottsalternativ i kombination med dina studier på valfritt program. Du hittar ansökningshandlingar till NIU inriktningarna under länken märkt NIU.

Hur gör jag för att välja Fjällgymnasiet?

Du som är skriven i Bergs-, Bräcke-, Härjedalens-, Krokoms-, Ragunda eller Östersunds kommun gör ditt gymnasievalet via denna webbplatsen http://gyantagningjamtland.se/dexter/. Är du skriven i någon annan kommun ska ansökan lämnas in i din hemkommun.  Behöver du hjälp med din ansökan kontaktar du din studievägledare.

Hur gör jag om jag vill välja andra gymnasiealternativ?

Du som elev i Bergs kommun får söka gymnasieskola via Frisök var som helst i Sverige. Om det inte finns avtal med mottagande kommun blir man dock placerad som sökande i andra hand. Du har heller inte rätt till inackorderingsbidrag.

Hur bra är Fjällgymnasiet?

Fjällgymnasiet utvärderas gentemot de mål som satts upp för respektive verksamhet i kommunen. Några av målen som utvärderas är:

  • Trivsel bland eleverna
  • Verksamheten uppfyller lagstadgade krav om behöriga lärare
  • Antal elever som når fullständig gymnasieexamen